Privacyreglement

Algemeen

De medewerkers van het ICG hebben geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij niet met derden communiceren over wat zij in contacten met cliƫnten vernemen. Uitzonderingen hierop vormen intervisie en intercollegiaal overleg. Persoonlijke gegevens van cliƫnten worden hierbij achterwege gelaten.

Registratie

Gegevens over het aantal contacten, de wijze waarop ze tot stand komen (telefoon, spreekuur, e-mail) en de aard en thema’s van de vragen die binnenkomen worden geregistreerd. Deze registratie dient een tweeledig doel:

het beleid en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van het ICG af te stemmen op de behoeften uit het veld
verantwoording af te leggen aan de subsidiegever. De gegevens worden anoniem verwerkt en opgenomen in het jaarverslag.